Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

I. !NSANE RESULTS B.V.  en www.insaneresults.nl als internetdomein en handelsnaam naam zijn eigendom van Prodactief Holding BV.

II.
Alle werkzaamheden worden volledig en uitsluitend uitgeoefend vanuit !NSANE RESULTS ingeschreven bij de KvK Leeuwarden onder nummer 61472867 en gevestigd te Beetsterzwaag. Deze algemene voorwaarden gelden voor !NSANE RESULTS BV, alsmede voor alle werkzaamheden van de daarin werkzame personen en directeuren en eventuele rechtsopvolgers van !NSANE RESULTS BV. Alle partijen worden verder gezamenlijk genoemd: "!NSANE RESULTS".

III.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en /of overeenkomsten tussen !NSANE RESULTS en haar opdrachtgevers en strekken mede ten behoeve van de vennootschap dan wel diens bestuurders en de voor de vennootschap werkzame personen.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door !NSANE RESULTS. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een of meerdere bepaalde persoon of personen wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en
7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Een opdracht geldt uitsluitend als zijnde aanvaard, indien de opdracht door !NSANE RESULTS schriftelijk is bevestigd aan een opdrachtgever, c.q. is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst van opdracht.

IV.
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens !NSANE RESULTS, de (individuele) vennoten en de voor de vennootschap werkzame personen in verband met de door !NSANE RESULTS verrichte werkzaamheden vervallen in dien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij !NSANE RESULTS in ieder geval zodra een periode van drie maanden is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

V.
!NSANE RESULTS zal bij de inschakeling van niet tot haar organisatie behorende derden (waaronder advocaten/procureurs, externe (buitenlandse) advocaten, accountants, schade-experts, deskundigen, etcetera) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. !NSANE RESULTS is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. !NSANE RESULTS is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.zal bij de inschakeling van niet tot haar organisatie behorende derden (waaronder advocaten/procureurs, Het door !NSANE RESULTS aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks door !NSANE RESULTS voor elk der medewerkers vast te stellen uurtarieven. Voor het jaar 2014 zijn deze uurtarieven vastgesteld op euro 205,00 voor advocaten /juristen, euro 150,00 voor belastingadviseurs en euro 80,00 voor ondersteunende medewerkers (exclusief BTW).

 

VI.
Het door !NSANE RESULTS aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks door !NSANE RESULTS voor elk der medewerkers vast te stellen uurtarieven. Voor het jaar 2014 zijn deze uurtarieven vastgesteld op euro 165,00 voor bedrijfsadviseurs, euro 215,00 voor juristen, euro 140,00 voor belastingadviseurs en euro 85,00 voor ondersteunende medewerkers (exclusief BTW).

Door !NSANE RESULTS ten behoeve van opdrachtgevers betaalde voorschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Tevens zal een percentage van 6% van het berekende honorarium in rekening kunnen worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten, waaronder porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten.

Er wordt maandelijks gefactureerd, tenzij !NSANE RESULTS redenen ziet om op een later tijdstip te factureren. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. !NSANE RESULTS behoudt zich ten allen tijde het recht voor een dossier tussentijds te staken en alle werkzaamheden op te schorten, indien betaling van een verzonden factuur niet binnen de betalingstermijn integraal is voldaan.

Indien !NSANE RESULTS invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. De te vergoeden kosten bedragen tenminste 15% van het openstaande saldo op het eerste moment van verzuim met een minimum van euro 200,00 exclusief BTW.

!NSANE RESULTS is telkens gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

!NSANE RESULTS is gerechtigd om aan de opdrachtgever toekomende gelden, welke !NSANE RESULTS onder zich houdt ten behoeve van de opdrachtgever, met openstaande declaraties te verrekenen.

VII.
Indien zich bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot
aansprakelijkheid van !NSANE RESULTS (voorheen) bij haar werkzame personen (al dan niet als werknemer) leidt, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid van !NSANE RESULTS en die personen steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van !NSANE RESULTS wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de voorwaarden voor rekening van !NSANE RESULTS komt. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden.

Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere gezamenlijke aansprakelijkheid, als bedoeld in de vorige volzin, beperkt tot een bedrag van Euro 3.000,00.
De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook in geval !NSANE RESULTS ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is ontstaan.

VIII.
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en !NSANE RESULTS wordt beheerst door het nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen de opdrachtgever en !NSANE RESULTS kennis te nemen, waarbij partijen ingeval van een geschil eerst een NMI-mediator zullen benaderen voor bemiddeling.
 

!NSANE RESULTS © 2018 - website: Vontis